Thành lập Viện Công nghệ Tài chính – FTI

Cơ sở pháp lý:

Viện Công nghệ tài chính được thành lập theo Quyết định số 3038/QĐ-ĐHKT-NS ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Viện thành lập và hoạt động trong khuôn khổ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM số 405/QC-ĐHKT-TCHC ngày 21/01/2016.

Tư cách pháp nhân

Viện Công nghệ tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hoạt động độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.

Viện được quyền tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động trước pháp luật và trước cơ quan chủ quản là Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ của Viện

  • Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các khóa học ngắn hạn và dài hạn về tài chính và công nghệ tài chính, đáp ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ số.
  • Phát triển các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính và Công nghệ tài chính – FinTech để công bố quốc tế.
  • Tham gia hỗ trợ tư vấn và phát triển các dự án FinTech ở thị trường Việt Nam.
  • Tổ chức các sự kiện về hoạt động đổi mới sáng tạo cùng với các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực FinTech tại Việt Nam.
  • Tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tư vấn và phát triển các sản phẩm công nghệ có liên quan đến lĩnh vực tài chính và công nghệ tài chính.